ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
на умовах публічної оферти

м. Київ «01» вересня 2015 року

     Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» (надалі – ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» або АГЕНТ), яке діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єктів господарювання, що надають телекомунікаційні та інші послуги відповідно до чинного законодавства, в т.ч. за наявними у них ліцензіями, і які зазначаються у Додатках до цього Договору (далі по тексту разом – ВИКОНАВЦІ, або кожен окремо – ВИКОНАВЕЦЬ ), в особі директора Долгополова Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та АБОНЕНТ з іншого боку, а разом далі СТОРОНИ, уклали даний Договір про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічна оферта – пропозиція ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ», адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі (на адресу необмеженого кола осіб) у відповідності до положень Цивільного кодексу України, укласти з ним цей Договір про надання телекомунікаційних та інших послуг ВИКОНАВЦЯМИ та/або ВИКОНАВЦЕМ таких послуг на умовах, що містяться в Публічній оферті.
Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних та інших послуг, укладений від імені ВИКОНАВЦІВ між ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» і АБОНЕНТОМ на умовах Публічної оферти в момент акцепту АБОНЕНТОМ її умов (далі по тексту – Договір).
АБОНЕНТ – фізична або юридична особа, яка на умовах цього Договору отримує телекомунікаційні та інші послуги, що передбачає підключення необхідного обладнання, яке перебуває в його власності або користуванні до Телекомунікаційних мереж ВИКОНАВЦІВ.
Акцепт – повна й безумовна згода АБОНЕНТА на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
Офіційний веб-сайт ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» – WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуг. Веб-сайт ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.starcards.tv Офіційна веб-сторінка ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» на сайті ВИКОНАВЦІВ прирівнюється до Офіційного веб-сайту (далі по тексту Офіційний веб-сайт).
Протокол замовлених послуг – угода укладена СТОРОНАМИ у разі винекнення потреби спеціального визначення деяких умов Договору, оформлена на підставі цього Договору, яка підтверджує підключення АБОНЕНТА до Телекомунікаційних мереж ВИКОНАВЦІВ та містить інформацію про вартість і характеристики замовлених телекомунікаційних та інших послуг, орендоване обладнання, послуги по підключенню до кожної з Телекомунікаційних мереж, реквізити ВИКОНАВЦІВ та АБОНЕНТА.
Передплата (Підписка) – покупка Абонентом права доступу до послуг та сервісів, що надаються згідно цього Договору на визначений цим Договором строк.
Період Передплати – мінімальний строк Передплати є місяць; узгоджений строк місячної Передплати за цим Договором – 30 днів; узгоджений строк річної Передплати становить 360 днів.
Тарифи – система ставок оплати телекомунікаційних послуг, що надаються ВИКОНАВЦЯМИ, їх опис і вартість, а також порядок замовлення, надання та отримання.
Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої АБОНЕНТУ основної телекомунікаційної послуги та інших послуг.
Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, що визначені цим Договором, ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» на підставі та в рамках відповідних Агентських договорів з ВИКОНАВЦЕМ або ВИКОНАВЦЯМИ, укладає цей Договір від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок ВИКОНАВЦІВ, які з використанням відповідних стандартів і технологій, надають АБОНЕНТУ телекомунікаційні та інші послуги (роботи) відповідно до чинного законодавства, в т.ч. за наявними у них ліцензіями та інше, на оплатній підставі, у відповідності до обраних АБОНЕНТОМ Тарифних планів, а АБОНЕНТ користується та своєчасно оплачує АГЕНТУ вартість наданих йому послуг.
1.2. Перелік, вартість та характеристики послуг, які АБОНЕНТ одержує й оплачує відповідно до Договору, а також реквізити ВИКОНАВЦІВ, що безпосередньо надають послуги, зазначені у Протоколі замовлених послуг (скорочено Протокол). Протокол та/або Протоколи є невід’ємною частиною цього Договору. АБОНЕНТ підписує Протокол та/або у інший спосіб погоджує Протокол на офіційному веб-сайті ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ». АБОНЕНТ може у будь-який час внести зміни в асортимент послуг, що пропонується АГЕНТОМ, шляхом направлення ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» письмової заяви або додатково замовити телекомунікаційні та інші послуги, що не були замовлені АБОНЕНТОМ раніше, шляхом погодження нового Протоколу замовлених послуг до Договору.
1.3. Обладнання, яке передано у користування Абоненту згідно цього Договору є власністю ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» та/або ВИКОНАВЦІВ до повної сплати вартості його Абонентом, що підтверджується Актом приймання-передачі обладнання у власність Абонента.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов‘язковими для кожної з СТОРІН Договору. Перед початком отримання телекомунікаційних та інших послуг кожний АБОНЕНТ зобов‘язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо АБОНЕНТ не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, АБОНЕНТ, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) та/або оплатив послугу з підключення АБОНЕНТА до Телекомунікаційної мережі ВИКОНАВЦЯ та/або вчинив інші конклюдентні дії (завантаження контенту, введення даних та інше), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, а саме здійснив Акцепт Договору.
2.2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди АБОНЕНТОМ на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту ( повне беззастережне прийняття) всіх істотних умов Договору, в т.ч. без підпису письмового примірника. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до повноважень ЦК України та є рівносильним підписаному Договору.
2.3. Акцепт умов Договору полягає в здійсненні АБОНЕНТОМ однієї з конклюдентних дій, направлених на отримання послуг (невиключний перелік): підписання Заяви про приєднання до Договору та/або оплати послуги/послуг в т.ч. послуги з підключення АБОНЕНТА до Телекомунікаційної мережі хоча б одного з ВИКОНАВЦІВ та/або введення даних АБОНЕНТА до реєстраційної програми ВИКОНАВЦЯ, завантаження контенту ВИКОНАВЦЯ тощо та інше.
2.4. Доступ до послуг надається Абоненту з моменту зачислення платежів Абонента за послуги (Передплата та разовий збір за підключення) на рахунок ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ».
2.5. Технічна допомога та обслуговування, гарантійне супроводження та підтримка Абонентів здійснюється у межах території України на умовах, що розміщені на Офіційному веб-сайті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. АБОНЕНТ має право:
3.1.1. Отримувати обрані послуги або Пакети послуг, що пропонуються АБОНЕНТУ ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ». АБОНЕНТ не має права на замовлення (отримання) нових послуг у разі наявності у АБОНЕНТА заборгованості за цим Договором.
3.1.2. Отримувати від АГЕНТА інформацію про послуги по телефону, поштою, а також у центрах продажу та обслуговування абонентів.
3.1.3. Відмовитись від послуг та припинити дію Договору у випадку зміни АГЕНТОМ Тарифів на послуги (шляхом направлення інформації за 7 календарних днів до дня зміни Тарифів) та незгоди АБОНЕНТА з новими Тарифами, шляхом направлення письмового повідомлення АГЕНТУ, подання відповідної заявки на припинення надання послуг на офіційному веб-сайті або шляхом звернення за телефонами до служби підтримки ВИКОНАВЦЯ (або АГЕНТА). В такому випадку АГЕНТ зобов’язаний припинити Договір з дати звернення АБОНЕНТА, а АБОНЕНТ зобов’язаний здійснити повний розрахунок за всі, фактично надані послуги, якщо існує будь-яка заборгованість АБОНЕНТА, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту відмови від Послуг. У разі, якщо АБОНЕНТ до ведення в дію нових Тарифів не повідомив АГЕНТА про відмову від послуги, вважається що АБОНЕНТ погодився із зміною Тарифів.
3.2. АБОНЕНТ зобов'язується:
3.2.1. Приймати та сплачувати послуги (роботи), що надаються ВИКОНАВЦЯМИ, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених цим Договором та відповідними Додатками до нього.
3.2.2. Ознайомитись з відповідними Правилами (Регламентами) надання телекомунікаційних послуг, що надаються за цим Договором.
3.2.3. В строк не пізніше 10 робочих днів інформувати ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» про наступні обставини: зміну П.І.Б., місцезнаходження, контактного телефону, факсу, електронної адреси, та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов цього Договору та зазначаються у Заяві про приєднання до Договору.
3.2.4. У разі якщо для виконання робіт з підключення необхідно отримати відповідні погодження у власника приміщення (будинку) або іншої уповноваженої особи, АБОНЕНТ зобов’язується самостійно отримати необхідні дозволи та погодження.
3.2.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.
3.2.6. Не передавати права та/або обов’язки АБОНЕНТА за даним Договором третім особам без попередньої письмової згоди АГЕНТА.
3.2.7. Не використовувати послуги, що надаються згідно цього договору у публічних місцях без попередньої письмової згоди АГЕНТА.
3.2.8. Не допускати підключення абонентських пристроїв передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.
3.2.9. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію послуг у мережі ВИКОНАВЦІВ чи на функціонування мережевого обладнання ВИКОНАВЦІВ.
3.2.10. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим АБОНЕНТАМ.
3.2.11. Не допускати використання послуг для створення незручностей іншим АБОНЕНТАМ, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг ВИКОНАВЦІВ іншими АБОНЕНТАМИ.
3.2.12. Забезпечувати уповноваженим співробітникам, агентам чи підрядчикам ВИКОНАВЦЯ доступ у приміщення АБОНЕНТА та до траси прокладання кабелю (до слабоструменевих стояків (щитків), підвальних приміщень та інше) з метою виконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань за даним Договором.
3.2.13. Виконувати вказівки, рекомендації, поради фахівців ВИКОНАВЦЯ, необхідні для правильного (коректного) використання послуг за Договором. АБОНЕНТ зобов’язаний зі свого боку забезпечити працездатність та правильність використання абонентських пристроїв та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання послуг за Договором.
3.3. АБОНЕНТ має інші права та обов'язки, визначені Законом України "Про телекомунікації", Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АГЕНТА ТА ВИКОНАВЦЯ

4.1. АГЕНТ та/або ВИКОНАВЕЦЬ мають право:
4.1.1. Змінювати Тарифи та/або Тарифні плани на Послуги, які встановлюються АГЕНТОМ разом з ВИКОНАВЦЯМИ Послуг, шляхом розміщення на Офіційному веб-сайті ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» та/або направлення Абоненту відповідного письмового повідомлення тощо.
4.1.2. Скорочувати перелік послуг, призупинити або припинити надання послуг АБОНЕНТУ у випадку порушення АБОНЕНТОМ умов пп. 3.2.1.-3.2.13. Договору, або законодавства України у сфері телекомунікацій.
4.1.3. Відмовити АБОНЕНТУ в наданні нових послуг у разі наявності у АБОНЕНТА заборгованості або відсутності технічної можливості у підключенні до Телекомунікаційних мереж.
4.1.4. У разі, якщо АБОНЕНТ протягом трьох місяців, з дати призупинення надання послуг, не виконав умови, визначені в п. 3.2.1., цей Договір вважається розірваним, що не звільняє АБОНЕНТА від обов’язку сплатити наявну заборгованість за Договором.
4.1.5. Кожен ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв'язку й устаткування, про що повідомляє АБОНЕНТА шляхом надсилання повідомлення на його електронну адресу, що зареєстрована в домені ВИКОНАВЦЯ, та шляхом розміщення інформації на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні послуг.
4.1.6. АГЕНТ залишає за собою право інформувати АБОНЕНТА про стан його особового рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) АБОНЕНТА.
4.1.7. АГЕНТ має право інформувати АБОНЕНТА про акції і новини ВИКОНАВЦІВ поштою, електронною поштою та розміщати їх на Офіційному веб-сайті АГЕНТА та/або веб-сайті ВИКОНАВЦЯ.
4.1.8. ВИКОНАВЕЦЬ має право на свій розсуд скоротити, припинити та/або змінити перелік та склад телекомунікаційних та інших послуг в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором та діючим законодавством України.
4.1.9. АГЕНТ має право без додаткового погодження змінювати ВИКОНАВЦІВ в цьому Договорі.
4.2. АГЕНТ та/або ВИКОНАВЦІ зобов'язується:
4.2.1. Надавати АБОНЕНТУ інформацію про всі послуги (роботи).
4.2.2. Надавати послуги згідно умов цього Договору. Доступ до послуг на абонентських пристроях АБОНЕНТ забезпечує самостійно, або в разі погодження з ВИКОНАВЦЕМ, замовляє як додаткову послугу.
4.2.3. Усувати пошкодження Мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення).
4.2.4. Надавати АБОНЕНТОВІ технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно, в т.ч. за допомогою телефонного зв’язку за номером +380442236060 у робочий час. Технічна підтримка за допомогою телефонного зв’язку є платною послугою.
4.2.5. При втраті АБОНЕНТОМ пароля, коду доступу та/або обладнання (або передання їх іншим особам) АГЕНТ та/або ВИКОНАВЦІ не несуть відповідальності за понесені АБОНЕНТОМ збитки. За надання нового пароля або коду доступа АБОНЕНТ сплачує АГЕНТУ разовий штраф у розмірі 50,00 гривень без ПДВ.
4.2.6. АГЕНТ та/або ВИКОНАВЦІ мають інші права та обов'язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. АБОНЕНТ зобов’язується оплачувати вартість телекомунікаційних послуг, які надаються ВИКОНАВЦЯМИ, за тарифами, які в т.ч. розміщуються на офіційному веб-сайті ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» та/або веб-сторінці ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» на веб-сайті ВИКОНАВЦІВ. Днем оплати є день зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ».
5.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється у гривнях, попередньою оплатою, яка складає 100% вартості Послуг за кожний наступний місяць замовлених послуг не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця.
5.3. Якщо до останнього дня місяця кошти АБОНЕНТА не перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ», то з 5-го числа наступного місяця, при наявності заборгованості у АБОНЕНТА або недостатній сумі авансового внеску для користування Послугами у поточному місяці, надання Послуг АБОНЕНТУ призупиняється до моменту внесення останнім необхідної суми. Перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу тимчасового призупинення надання послуг не здійснюється.
5.4. АБОНЕНТ самостійно несе будь-які додаткові витрати та ризики стосовно послуг, які надаються не СТОРОНАМИ цього Договору.
5.5. АБОНЕНТ, що уклав цей Договір вважається таким, що діє від свого імені та за власний рахунок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених цим договором.
6.2. ВИКОНАВЦІ не несуть відповідальності:
6.2.1. За зміст, якість та/або вибір отриманої АБОНЕНТОМ в процесі використання послуг інформації, за її подальше використання та зберігання.
6.2.2. За будь-які ушкодження, які були завдані АБОНЕНТУ в результаті користування послугами, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом АБОНЕНТА.
6.2.3. За неможливість отримання послуг, погіршення якості послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу ВИКОНАВЦІВ.
6.2.4. За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не є власністю ВИКОНАВЦІВ.
6.2.5. Перед АБОНЕНТОМ та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого роду в ході використання АБОНЕНТОМ на власний розсуд послуг за даним Договором та без будь-якої вини ВИКОНАВЦЯ.
6.2.6. У разі невиконання або неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань за цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про телекомунікації», при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, заподіяні збитки та моральна шкода не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності ВИКОНАВЦЯ за Договором не може перевищувати щомісячної вартості послуг.
6.2.7. ВИКОНАВЕЦЬ докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.
6.3. СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. Кожна СТОРОНА повинна інформувати інші СТОРОНИ пронастання обставин непереборної сили в 10-ти денний термін з моменту їх винекнення; в противному випадку на настання обставин непереборної сили посилатись не можна.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з дня підписання АБОНЕНТОМ Заяви про приєднання до Договору або приєднання АБОНЕНТА до Договору у інший спосіб і діє до припинення його однією зі СТОРІН, в порядку, передбаченому даним Договором або чинним законодавством України.
7.2. Кожна зі СТОРІН може припинити дію Договору, письмово (рекомендованим листом) попередивши про це за 14 днів до бажаної дати розірвання Договору, крім випадку, коли дія Договору припиняється згідно п.4.1.4. У разі зміни та неповідомлення даних про поштову адресу АБОНЕНТА, повідомлення йому можуть направлятися на адресу його електронної пошти з направленням оригіналу повідомлення засобами поштового зв’язку за останньою відомою адресою АБОНЕНТА. У такому випадку повідомлення вважається отриманим АБОНЕНТОМ належним чином на 5 (п’ятий) календарний день з дати направлення повідомлення засобами поштового зв’язку.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір, включаючи всі додатки і доповнення, складений при повному розумінні СТОРОНАМИ предмету Договору.
8.2. Уклавши Договір, АБОНЕНТ дає свою згоду на обробку своїх персональних даних.
8.3. Цей Договір може бути змінено АГЕНТОМ у будь-який час шляхом розміщення нової редакції Договору на Офіційному веб-сайті ТО «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» та направлення повідомлення АБОНЕНТУ на його адресу електронної пошти. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту розміщення її на Офіційному веб-сайті. Будь-яка зміна умов Договору не позбавляє АБОНЕНТА права відмовитися від Договору в порядку, передбаченому п.3.1.3 цього Договору.
8.4. Всі Додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.

9. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ»
Юридична адреса: 04119, М. Київ, ВУЛ. СІМ’Ї ХОХЛОВИХ, БУДИНОК 15 ЛІТ. А, ОФІС 502
Код ЄДРПОУ 39275742, п/р № 26009220332795 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984
Адреси Центрів обслуговування Абонентів:
04119, М. Київ, ВУЛ. СІМ’Ї ХОХЛОВИХ, БУДИНОК 15 ЛІТ. А, ОФІС 502

ДИРЕКТОР ДОЛГОПОЛОВ